favicon

031-36502525

فرشته محمدی

سمت: اوپراتور لاغری

کار با دستگاه‌های لاغری بر عهده‌ی فرشته محمدی است که ۷ سال است در این زمینه سابقه دارد.

دریافت نوبت

برای دریافت نوبت اطلاعات خود را ثبت و شرح کوتاهی از نیاز خود را در صورت لزوم در بخش توضیحات وارد کنید.

دکتر مینا رضایی