اصفهان، خیابان مرداویج، ابتدای خیابان رسالت، ساختمان مرداویج، طبقه‌ی ۶
  • تمرین مهربانی، امید، دوستی وانسانیت
  • ارتقای سطح سلامتی و تندرستی و حال خوب
  • هم‌افزایی جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  • پرورش مهارت‌های زندگی، فضائل وتوانمندی‌های شخصیت
  • دوستی با محیط زیست
  • مشارکت برای رسیدن به اهداف  کارآفرینی و اشتغال پایدار
  • الگوسازی فرهنگ، تمدن، تاریخ وهنر ایران‌زمین در سطح ملی و بین‌المللی
مینای نصف جهان

فرم دریافت مشاوره

تکمیل این فرم در دادن مشاوره بهتر به شما کمک می‌کند.

دکتر مینا رضایی