اصفهان، خیابان مرداویج، ابتدای خیابان رسالت، ساختمان مرداویج، طبقه‌ی ۶

کلینیک آلرگوسینا

کلینیک آسم ، آلرژی و ایمونولژی آلرگوسینا

Asthma , Allergy & Immunology Clinic

آسم و حساسیت های تنفسی ، غذایی و پوستی

Respritory (Asthma , Rhinitis,sinsivitis ) ,

Food & Skin( Eczema , Urticaria ) Allergies

بیماری های نقص ایمنی و عفونتهای مکرر

Immune Disorders & Recurren Infectons

بیماریهای خودایمنی

Autoimmunities

سقط های مکرر و نازایی ایمونولژیک

RIF & Recurrent Pregnancy loss (RPL)

فرم دریافت مشاوره

تکمیل این فرم در دادن مشاوره بهتر به شما کمک می‌کند.

دکتر مینا رضایی